Ga naar de inhoud
Home » Archieven voor SjoerdJellema

SjoerdJellema

WELKOM BIJ PADEL GROU

Huur nu een padelbaan bij Padel Grou met 2 binnenbanen.

2 binnenbanen in Friesland

Dé plek voor een potje padel in Friesland! Deze locatie beschikt over 2 indoor padelbanen. Je kunt er terecht voor het spelen van competities én je kunt lessen afnemen om jouw padel skills extra snel naar een hoger niveau te tillen. Organiseer je liever je eigen event? Ook dat is mogelijk in Grou!

Deze padelbanen in Grou zijn 7 dagen per week open. Je kunt hier rackets huren en ballen kopen. Daarnaast is er altijd iemand aanwezig om jou te ontvangen en waar nodig te helpen met de spelregels.

faciliteiten

  • 2 indoorbanen
  • kleedkamers met douches
  • sanitaire voorzieningen
  • gratis parkeren
  • ballenkanon verhuur
  • racket verhuur en ballen verkoop

openingstijden

  • maandag t/m vrijdag 8:00-12:00 & 14:00-22:00
  • zaterdag t/m zondag 8:00-20:00

Prijzen

Adres

Oedsmawei 24K
9001 ZJ  GROU
0566 622 991
KVK 82569231

Contact

Heb je een vraag voor Padel Grou? Stuur dan een bericht naar ons of neem telefonisch contact op.

Padel in Grou

Padel Grou is een geweldige indoor locatie met 2 indoorbanen en is 7 dagen per week open. Het beschikt over voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur, zowel voor fiets als auto. Er zijn kleedkamers, sanitaire voorzieningen en douchegelegenheden. Huur een padelbaan al vanaf € 15,-. U kunt rackets huren en ballen kopen. Er is iemand aanwezig om u te ontvangen, wegwijs te maken en de regels uit te leggen. 

Denk eens aan het volgen van lessen of clinics, het organiseren van toernooien of events met uw bedrijf, familie of vrienden.

Wat is padel?

Padel is de snelst groeiende sport van Nederland en wordt omschreven als een spectaculaire sport met flitsende rally’s. Padel is een mix van tennis en squash en is toegankelijk voor iedereen. Je speelt deze sport over het algemeen met 4 personen. Ben je nieuw in het spel of kunnen jouw skills wat hulp gebruiken? Neem dan padel lessen bij Padel Grou! Je kunt kiezen voor privé-, duo- of groepslessen. Of schrijf je eenvoudig in voor een proefles.

Maak kennis met padel, volg een padel clinic

Een padel clinic is de perfecte manier om kennis te maken met padel. Een clinic kunt u volgen met een groep personen bestaande uit collega’s (bedrijfs clinic), vrienden, kennissen, etc. De padel clinics worden gegeven in een groep van maximaal 8 personen en duurt 1 tot 2 uur. Wil je clinic aanvragen of heb je een vraag over clinics? Neem dan contact met ons op.

Spelregels

Wil jij graag padellen maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Hier worden de spelregels voor je op een rijtje gezet!

Lessen

Wil je goed van start met padel? Dan zijn onze privélessen de ideale keuze. Padel is er voor alle leeftijden en ervaringsniveaus.

Strippenkaart

Koop een strippenkaart en krijg korting! Je kunt kiezen tussen een 60, 90 of 120 minuten strippenkaart.

Algemene Voorwaarden Padel Friesland

1. Definities
De definities hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
1. Padel Friesland: gevestigd te Heerenveen en kantoorhoudende te Joure en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74354787.
2. Bezoeker: (i) iedere natuurlijke persoon die het terrein van Padel Friesland betreedt, alsook ingeval van een minderjarige, diens ouder of wettelijke vertegenwoordiger en/of (ii) iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze direct of indirect een Overeenkomst met Padel Friesland sluit.
3. Groep: twee of meer bezoekers die Padel Friesland bezoeken.
4. Partijen: Padel Friesland en bezoeker(s) samen.
5. Overeenkomst: iedere overeenkomst met Padel Friesland op grond waarvan Padel Friesland diensten of producten levert aan de bezoeker.
6. Website: www.padelfriesland.com
7. Bevestigingsmail: via de website een baan gehuurd/ of een les geboekt

2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Padel Friesland.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Deze algemene voorwaarden worden door middel van een vinkje ter acceptatie tijdens het reserveren van de banen aanvaardt. Voor de geboekte lessen of clinics ontvangt de bezoeker via de bevestiging een link naar de algemene voorwaarden. Uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van deze algemene voorwaarden welke bij het aangaan van een overeenkomst of het maken van een reservering worden verstrekt, betekent een acceptatie van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en een akkoordverklaring met de inhoud ervan.
4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de bezoeker wordt door Padel Friesland uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Prijzen
1. Alle prijzen van Padel Friesland hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw.
2. Alle prijzen op die Padel Friesland hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Padel Friesland te allen tijde wijzigen.

4. Betaling
1. Betaling geschiedt uiterlijk voorafgaand aan het betreden door de Bezoeker van het terrein van Padel Friesland. Padel Friesland levert geen producten of diensten op rekening.
2. De bezoeker dient direct bij het afrekenen de factuur op juistheid te controleren. Indien de bezoeker niet direct reclameert, is Padel Friesland niet gehouden de klacht op een later moment nog in behandeling te nemen. Ieder vorderingsrecht van de bezoeker vervalt, indien niet direct is gereclameerd en niet binnen één jaar na de reclamatie een rechtsvordering is ingesteld.
3. Padel Friesland is nimmer verplicht tot restitutie van een niet-gebruikt reservering/boeking.
4. De betaling dient door de bezoeker van de aan Padel Friesland verschuldigde bedragen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de de factuur vermelde bankrekening. Doch uiterlijk voorafgaand aan de toetreding door de bezoeker van het terrein van Padel Friesland. Dit geldt voor alle gevallen waarin partijen een andere vorm van betaling dan contante betaling zijn overeengekomen. Bezoeker heeft geen recht op verrekening, inhouding of opschorting.

5. Toegang tot Padel Friesland
1. De bezoeker is uitsluitend na betaling van de baanhuur en in het bezit zijnde van een bevestigingsmail gerechtigd om de padelbanen van Padel Friesland te betreden.
2. De bezoeker heeft zich aangemeld voor trainingen/ toss of andere activiteiten en hiervoor betaald, in het bezit van een bevestigingsmail gerechtigd om de padelbanen van Padel Friesland te betreden.
3. Padel Friesland behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen te weigeren en zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat.
4. Kinderen tussen de 7 jaar en 18 jaar mogen Padel Friesland zonder volwassene bezoeken, doch uitsluitend na overlegging van schriftelijke toestemming van hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Kinderen onder 7 jaar mogen het terrein van Padel Friesland uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken.
5. Ouders/verzorgers en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de minderjarigen, individuen of Groep(en) die zij begeleiden.

6. Aanbiedingen, offertes, totstandkoming van overeenkomsten
1. Alle door Padel Friesland gedane mededelingen of anderszins verschafte informatie, zoals openingstijden en tarieven, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen.
2. Padel Friesland aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Padel Friesland aan de bezoekers gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van toegangsbewijzen door derden.
3. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod van Padel Friesland door de Bezoeker, tenzij er sprake is van een Overeenkomst die via de website wordt gesloten in welk geval de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Padel Friesland de Bezoeker een e-mailbevestiging heeft gestuurd.
4. Een reservering kan vooraf via de Website worden verricht. Een boeking wordt ongeldig door het enkele verloop van het gereserveerde tijdstip.
5. Boekingen middels een actiecode zijn persoonsgebonden.

7. Verplichtingen van de Bezoeker
1. De Bezoeker is verplicht zich te allen tijde te houden aan deze Algemene Voorwaarden, zoals kenbaar gemaakt op de Website, het terrein en de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door medewerkers van Padel Friesland en/of andere door Padel Friesland ingeschakelde derde(n).
2. Wanneer de Bezoeker herhaaldelijk bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of door medewerkers gegeven aanwijzingen en instructie en/of andere door Padel Friesland ingeschakelde derde(n), niet, niet volledig of niet direct opvolgt c.q. overtreedt, kan Padel Friesland de Bezoeker voor bepaalde tijd de toegang tot het Padel Friesland terrein ontzeggen.
3. Het deelnemen aan activiteiten op de padelbanen is uitsluitend toegestaan voor Bezoekers die in goede gezondheid verkeren. De Bezoeker verklaart dat hij naar beste weten gezond is, in een fysiek goede conditie verkeert en er ook geen ander beletsel bestaat voor veilige deelname aan de activiteiten op de padelbanen. Bij twijfel over deelname aan de activiteiten, is het de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om daar zelf van af te zien.
4. Het is de Bezoeker niet toegestaan om deel te nemen aan activiteiten bij Padel Friesland onder invloed van drank, drugs of medicijnen.
5. Het is de bezoeker verboden om tijdens het padel spelen juwelen en elektronische items te dragen.
6. Ingeval van vernieling, beschadiging, wegmaken, verduistering of diefstal van zaken door de Bezoeker is Padel Friesland gerechtigd (a) de Bezoeker de toegang tot het terrein te ontzeggen, (b) de Bezoeker voor bepaalde tijd een toegangsverbod voor het terrein op te leggen, (c) aangifte te doen bij de politie (d) de Bezoeker aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

8. Toegangsbewijzen
1. Betaling van bestelde diensten of producten dient te geschieden via een van de betalingsmogelijkheden zoals die van tijd tot tijd worden aangeboden door Padel Friesland.
2. Toegangsbewijzen kunnen vooraf gereserveerd worden telefonisch dan wel schriftelijk via de Website. Een reservering via de Website wordt geacht te zijn gedaan indien de Bezoeker de reservering heeft gemaakt en betaald via het online reserveringssysteem. Padel Friesland kan nadere voorwaarden verbinden aan een reservering. De Overeenkomst komt tot stand met het aanvaarden van een aanbod van Padel Friesland.

9. Annulering
1. De volgende regeling is van toepassing bij annulering van een overeenkomst:
a. bij annulering tot 48 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is de Bezoeker gehouden 50% van de hoofdsom van de overeenkomst te betalen; en
b. bij annulering minder dan 48 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is de Bezoeker gehouden de volledig hoofdsom te betalen.
2. Eventuele door Padel Friesland op basis van artikel 9.1 onder a. te restitueren bedragen zullen binnen 14 dagen na de dag van de gereserveerde activiteit door Padel Friesland aan de betreffende bezoeker gerestitueerd worden.
3. Als door weersomstandigheden (zoals heftige regen of onweer) de padelbaan binnen 20 minuten na de gereserveerde tijd niet bespeelbaar meer is, dan restitueert Padel Friesland de baanhuur in de vorm van tijd voor tijd. Als de weersomstandigheden ná 20 minuten na start van de gereserveerde tijd te heftig worden, dan is de Bezoeker gehouden de volledige hoofdsom te betalen.

10. Aansprakelijkheid van Padel Friesland
1. Padel Friesland is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of beschadiging/ zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Padel Friesland. De Bezoeker vrijwaart Padel Friesland van iedere aanspraak ter zake.
2. Padel Friesland is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de Bezoeker, die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van de Overeenkomst door Padel Friesland.
3. Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld is Padel Friesland niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van de Bezoeker.
4. Padel Friesland is niet aansprakelijk voor enige schade van de Bezoeker als gevolg van enige daden of omissies van door haar ingeschakelde derden ter uitvoering van de Opdracht.
5. De aansprakelijkheid van Padel Friesland is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de som van de Overeenkomst en in elk geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Padel Friesland in het betreffende geval uitkeert.
6. De bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die Padel Friesland in verband met een tekortkoming en/of onrechtmatige daad (waaronder begrepen het overtreden van de huisregels en veiligheidsvoorschriften en/of het niet opvolgen van redelijke instructies van medewerkers van Padel Friesland of door Padel Friesland ingeschakelde derde(n)) van de Bezoeker of bezoekers, die de Bezoeker vergezellen c.q. die onder zijn toezicht Padel Friesland bezoeken.

11. Overmacht
1. Indien Padel Friesland gehinderd wordt door een omstandigheid die krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan Padel Friesland toegerekend kan worden, dan is Padel Friesland niet gehouden tot nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst.
Tevens wordt onder overmacht van Padel Friesland verstaan: bijzondere omstandigheden of calamiteiten die nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onverantwoord maken (waaronder begrepen technische storingen).
2. Schade van de bezoeker als gevolg van overmacht anders dan restitutie van of kwijtschelding van de prijs van het gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

12. Overige bepalingen
1. Padel Friesland is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden exclusief beheerst door Nederlands recht.

Versie: 22 juli 2019

Wil jij graag padellen maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Hieronder worden de spelregels voor je op een rijtje gezet!

 

De padelbaan & padelkooi

Padel speel je 2 tegen 2. Een padelbaan is 20 meter lang en 10 meter breed. De padelkooi is aan de achterkant (glas en hekwerk) 4 meter hoog en aan de zijkant 3 meter hoog.

Scoreverloop

Het scoreverloop (of puntentelling) bij padel is precies hetzelfde als bij tennis. Padel wedstrijden zijn “best-of-three”, oftewel tot twee gewonnen sets, waarbij een set gewonnen wordt door het team dat als eerste zes games wint met twee games verschil. Bij 6-6 wordt een tie-break gespeeld, die gaat tot zeven gewonnen punten met twee punten verschil.

Opslag

De opslag moet onderhands worden geslagen. Er wordt altijd, net als bij tennis, diagonaal opgeslagen. Voordat de bal wordt opgeslagen moet deze eerst met een stuit de grond raken achter de eigen service lijn. Verder geldt dat de bal tijdens de opslag onder of ter hoogte van de heupen geslagen moet worden.

De opslag moet zonder het net te raken direct in het diagonaal gelegen servicevak van de tegenstander stuiten. De bal mag daarna de wand raken, maar niet het hekwerk (=foutservice). De ontvanger kan kiezen om de bal terug te spelen voordat of nadat de bal de wand heeft geraakt. Als de bal bij een eerste of tweede service het net toucheert en daarna in het correcte servicevak landt, wordt de opslag overgespeeld.

Spelverloop

Tijdens rally’s mag de bal slechts eenmaal het speelveld raken. Een speler mag kiezen om de bal te laten stuiten of hem te volleren. Als de bal stuit moet dat gebeuren zonder eerst een wand of het hekwerk te raken, anders is het een fout. Nadat de bal heeft gestuit mag hij de wand of het hekwerk een of meerdere keren raken voordat hij teruggespeeld wordt.

De ontvanger mag de bal direct in het speelveld van de tegenstander terugslaan, of hij kan de bal via de achter- of zijwanden terugspelen. Als de bal het hekwerk raakt voordat hij over het net komt is het een fout. Als de bal via het speelveld over de wand (4 meter) of hekwerk (3 meter) wordt geslagen is, mag de bal buiten de padelkooi alsnog worden terug geslagen naar het speelveld van de tegenpartij (over het hekwerk of wand of door de ingang van de kooi). Het spel gaat door met deze regels, totdat de bal tweemaal op het speelveld stuit of een speler op een andere manier de regels overtreedt.

Lessen Padel Friesland

Wil je padel op de juiste manier leren spelen? Wil je beter leren omgaan met de ballen die van het glas afkomen? Wil je nog meer plezier uit het spel halen?
Neem dan les bij Padel Friesland. De lessen worden verzorgd in Joure en Heerenveen voor alle leeftijden en alle niveaus. Meld je hier aan.

Ter info: Op dit moment zitten de lesgroepen vrij vol, maar we gaan zodra er weer mogelijkheden zijn contact met je opnemen. Mocht je tussendoor vragen hebben, mail gerust naar info@padelfriesland.com.

Padel lessen zijn zeer aan te raden voor het aanleren van de juiste basis van de relatief nieuwe sport padel. Tijdens de padel lessen leer je de karakteristieke slagen en tactiek van padel. Training is mogelijk voor beginners en gevorderden. De les wordt gegeven in een groep van maximaal 4 personen en duurt 1 uur. Ook privé lessen zijn mogelijk.

Ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op en dan plannen we een kennismakingsles (de kosten zijn hiervoor 11 euro p.p. per uur). Ik wil je graag laten ervaren hoe geweldig leuk padel is.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Clinics Padel Friesland

Ontdek de snelst groeiende sport in Nederland.

Bij Padel Friesland maak je in clinics kennis met de basisvaardigheden van de spectaculaire padel sport. Tijdens een clinic sta ik  voor je klaar om alle vragen te beantwoorden over het spel. Bij een clinic zijn padel rackets en padel ballen aanwezig.

Wil je ook een Clinic op maat?

Bij Padel Friesland kunnen wij op basis van jouw eisen en wensen een clinic voor een groep en/of persoon op maat maken.

Een clinic is aan te vragen vanaf 5 personen. In een uur leer je de basisbeginselen van padel kennen. Deze worden je bijgebracht door een gediplomeerde padel trainer.

Heb je nog vragen over lessen en clinics?

Ik help je graag met leren van padel en met vragen over de padel lessen. Je kunt mij, Rutger, bereiken via info@padelfriesland.com of op 0652624374.

WELKOM BIJ PADEL GROU

Huur nu een padelbaan bij Padel Grou met 2 binnenbanen.

2 Binnenbanen in Friesland

Padel Grou is een geweldige indoor locatie met 2 indoorbanen en is 7 dagen per week open. Het beschikt over voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur, zowel voor fiets als auto. Er zijn kleedkamers, sanitaire voorzieningen en douchegelegenheden. Huur een padelbaan al vanaf € 15,-. U kunt rackets huren en ballen kopen. Er is iemand aanwezig om u te ontvangen, wegwijs te maken en de regels uit te leggen. 

Denk eens aan het volgen van lessen of clinics, het organiseren van toernooien of events met uw bedrijf, familie of vrienden.

Spelregels

Wil jij graag padellen maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Hier worden de spelregels voor je op een rijtje gezet!

Reserveren

Wil je goed van start met padel? Dan zijn onze privélessen de ideale keuze. Padel is er voor alle leeftijden en ervaringsniveaus.

Strippenkaart

Koop een strippenkaart en krijg korting! Je kunt kiezen tussen een 60, 90 of 120 minuten strippenkaart.

Maak kennis met padel, volg een padel clinic

Een padel clinic is de perfecte manier om kennis te maken met padel. Een clinic kunt u volgen met een groep personen bestaande uit collega’s (bedrijfs clinic), vrienden, kennissen, etc. De padel clinics worden gegeven in een groep van maximaal 8 personen en duurt 1 tot 2 uur. Wil je clinic aanvragen of heb je een vraag over clinics? Neem dan contact met ons op.

Contact

Oedsmawei 24K
9001 ZJ  GROU
0566 622 991
KVK 82569231

Heb je een vraag voor Padel Grou? Stuur dan een bericht naar ons of neem telefonisch contact op.

Openingstijden

Maandag8:00 – 12:00
14:00 – 22:00
Dinsdag8:00 – 12:00
14:00 – 22:00
Woensdag8:00 – 12:00
14:00 – 22:00
Donderdag8:00 – 12:00
14:00 – 22:00
Vrijdag8:00 – 12:00
14:00 – 22:00
Zaterdag8:00 – 20:00
Zondag8:00 – 20:00

 

Dit is een voorbeeldpagina. Het is anders dan een blog bericht omdat het op één plek blijft en tevoorschijn komt in je site navigatie (in de meeste thema’s). De meeste mensen starten met een Over pagina dat hen voorstelt aan potentiële site bezoekers. Het zou iets als dit kunnen zeggen:

Hoi daar! Ik ben een fietskoerier in het dagelijks leven en een beginnende acteur in de avonduren, en dit is mijn site. Ik leef in Los Angeles, heb een leuke hond genaamd Jack en ik hou van piña coladas. (En overvallen worden door de regen.)

…of zoiets als dit:

De XYZ Doohickey Company is opgericht in 1971 en heeft sindsdien kwalitatieve doohickeys aan het publiek geleverd. Gevestigd in Gotham City, heeft XYZ meer dan 2000 mensen in dienst en doet allerlei fantastische dingen voor de community in Gotham.

Als nieuwe WordPress gebruiker kan je naar je dashboard gaan om deze pagina te verwijderen en nieuwe pagina’s toe te voegen voor je inhoud. Veel plezier!

Sitemap